Artyom Shvets-Rogovoy #57, Vityaz Podolsk©Puckfans.at/Andreas Robanser

Artyom Shvets-Rogovoy #57, Vityaz Podolsk ©Puckfans.at/Andreas Robanser

Artyom Shvets-Rogovoy #57, Vityaz Podolsk
©Puckfans.at/Andreas Robanser

Artyom Shvets-Rogovoy #57, Vityaz Podolsk
©Puckfans.at/Andreas Robanser